Nghe nói xuân già xuân đợi ai?
Vườn tây nhanh gót dạo ra chơi.
Hoa kia nhị nọ tranh hồng tử,
Khôn khéo ai đi hỏi thợ trời.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 118, tháng 6-1927
tửu tận tình do tại