Đài cao nhà rộng ở tênh tênh,
Kẻ nhỏ nhen nào đến đấy tranh.
Khí hiệu nhiên ta đầy vũ trụ,
Trăng soi vào dạ lúc đêm thanh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 117, tháng 5-1927
tửu tận tình do tại