Chinh phạt phương nam đại tướng hào
Mùa thu trang trải nhạn bay cao
Trống da cá quý rung sông núi
Chớp loé tinh kỳ động biển sao
Trời hiện kỳ lân thường có giống
Hang sâu đàn kiến hẳn tan mau
Thái bình đợi chiếu vua ngày ấy
Trẫm với tiên sinh cởi chiến bào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)