Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 26/11/2013 06:03 bởi Vanachi
Chu Hạ 周賀 tự Nam Hương 南鄉 ("Toàn Đường thi" lấy từ "Đường tài tử truyện" chép là Nam Khanh 南卿), năm sinh và mất không rõ, ước sống khoảng trước sau năm đầu Trường Khánh (821) đời Hiến Tông, người Đông Lạc (nay ở phía tây bắc Quảng Nguyên, Tứ Xuyên). Ông trước là đệ tử nhà Phật ở Lư Sơn, tên Thanh Tái 清塞, sau thái thú Hàng Châu là Diêu Hợp 姚合 thích thơ ông ban cho áo mũ và đổi tên là Hạ. Thơ ông còn một quyển, được chép trong "Tân Đường thư nghệ văn chí".