Gấm Thục tự tay cắt chiến bào
Giải dài buộc mũ ngựa hoa đào
Trên đời biết mấy trang nam tử
Muôn dặm sa trường dấn được bao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)