Học ở Tây Xuyên các trận đồ
Uyên ương tay nắm chắc binh phù
Bấy nay khăn yếm cam tâm chịu
Đâu chỉ tướng quân ắt trượng phu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)