Lá sen hồ Mục nhỏ hơn tiền
Liễu ngả tuy nhiều chẳng vướng thuyền
Lúa sớm đôi bờ mưa mới tạnh
Nước khe chiều vọng ruộng ghềnh tuôn

tửu tận tình do tại