Điện đứng giữa trời dựa Bể Nam,
Áo mây đai ngọc tán trăm thần.
Mưa chướng không tan khói cây tối,
Sóng lồng dội xuống cửa biển xanh.
Cưỡi dê tích cũ do tiên ngự,
Ngậm lúa năm nào xuống Sở Đình.
Than thở nay còn đồi tịch mịch,
Rừng cao tiên cũng đã qua nhanh.

tửu tận tình do tại