Vịnh Bạch Môn liễu tàn
Sóng vỗ thành lan
Tiểu Trường Can tiếp Đại Trường Can
Ván rượu cuộc cờ rơi vãi hết
Chỉ còn lại lưới không
Cỏ thu Lục triều lạnh
Mưa hoa bồn không
Chẳng có người tựa lan can
Chiều tà én liệng
Đấy là giang san


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)