Cầu bóng ánh vồng,
Hồ soi sắc tuyết,
Rèm xanh chẳng cuốn xuân nồng.
Sóng mắt đưa ngang,
Đoạn trường người ở lầu hồng.
Tơ trời chẳng níu xe dê được,
Nhủ chim xanh, ai giúp cho không?
Khó ngăn lòng,
Tựa khắp lan can,
Mộng khắp mền nhung.

Lại qua thôi đã tan mây sớm,
Tủi minh châu đeo lạnh,
Ngọc tía khói lồng.
Năm ngoái hoa đào,
Còn đây đua nở mom sông.
Chung tình sợ nẻo tương tư bước,
Ngóng đê dài, cỏ thảy tâm hồng
Tiếng sầu rung,
Bích lạc hoàng tuyền,
Người ở đâu cùng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.