Quán trọ đìu hiu
Về chiều cỏ đẫm sương ướt áo
Đêm sắp vào thu
Điềm lành quầng trăng báo
Nay ở cao nguyên
Lá vàng bay lạo xạo
Dạ buồn phiền
Bầu bạn cố tìm
Để chia bớt sầu não

tửu tận tình do tại