Ai phóng những tiếng cười đóng hộp
Vào màn kịch lúc tôi bị đóng đinh?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)