Phật xanh
Trên sạp hàng.
Chúng tôi ăn nụ cười
Và nhả răng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)