Ví dụ sáng ấy Trỗi hy sinh ở pháp trường rồi mà không có câu thơ nào nói đến cỏ non
Ví dụ sáng ấy tiếng hô của Trỗi không người nghe thấy
Thì giọt máu Trỗi cứ là giọt máu
Nỗi đau cứ là nỗi đau
Áo trắng người anh hùng muôn đời vẫn trắng
Ấy là số phận nghìn người như Trỗi
Vạn người như Trỗi
Ôi! Văn chương có lỗi
Với bao người!


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002