A
Trang thơ còn đau hơn? Trang đã cháy đau hơn?
Khách đến thăm chỉ biết nàng qua tiểu sử
Thơ nghìn câu không nói hết một đời người đã vỡ
Khách đến thăm mồ, không phải khách văn chương

B
Trang còn buồn hơn, hay trang mất đau hơn?
Những khách sáng nay chưa ai đọc thơ nàng.
Nghìn trang thơ không nói hết một cuộc đời đã vỡ
Giọt lệ nhỏ bên mồ đâu phải giọt văn chương.


19-4-1968

Phùng Tiểu Thanh 馮小青 (1594-1612) là một giai nhân tài hoa bạc mệnh đời Minh (Trung Quốc). Nguyễn Du có bài thơ Độc Tiểu Thanh ký nói về nàng.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002