Ôi sông Hồng! Sông Hồng vạm vỡ
Có khi Người thiếu đi một tiếng thương thầm
Thôi hãy để dòng Thương thương hộ
Dù nửa dòng bên đục bên trong.


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002