Sáng ra thấy thơm mặt đất
Hoa sấu hay là hoa cau
Mùi hương đồng quê chưa thuộc
Như hương của một tình đầu.