Đây là hoa đại đỏ
Như tình yêu bình yên
Dù bừng lên sắc lửa
Vẫn cháy ở bên thềm.