Gió ra chùa thơm hương
Gió vào chùa thơm lúa
Cà sa màu chiêm vàng
Phật khó ngồi tĩnh toạ
Trong mùa chiêm quê hương.