Trận gió đầu mùa nửa đêm đập cửa
Lá bàng già rào rạt rụng ngoài sân
Anh nghe xong không đành nằm lại nữa
Gió về từ nơi sơ tán của em chăng?


Nguồn: Thơ Chế Lan Viên, Kiều Văn tuyển chọn, NXB Đồng Nai, 1996