Anh đi qua trái đất để lại chừng thơ ấy
Hãy thương anh! Anh nào có chỉ nhiều
Một chút nắng tàn, một dòng nước chảy...
Trái tim nghèo, nhưng cũng đã tin yêu.


1975

Rút trong tập nháp Thơ cho em.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002