Rồi tác phẩm rời anh như con thuyền rời bến
Sống cuộc đời riêng, anh không dự kiến
Nó trôi đến các thời gian xa, những năm tháng mơ hồ
Với ngọn gió anh thổi vào buồm trang giấy lúc xa bờ.
Cũng có thể gió bão đánh con thuyền anh chìm lỉm
Hay nó đến những đảo hồng ở đó chín những mùa thơ
Cũng có thể quanh thuyền bay hải âu và chim én
Và cũng có thể thuyền tan theo bọt biển...
Nhưng từ đấy bổ sung anh, đối lập anh, tác phẩm sống riêng mình
May ra người ta tìm ở đáy thuyền, hạt gạo, nó là anh.


3-11-1975

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002