Cả một mùa xuân theo bóng xe
Cánh trắng cánh vàng đậu vào tay lái
Nhớ quê hương đâu có thể quay đầu lại
Ép một con bướm Trường Sơn mà gửi thư về.