Theo em được biết thì bài này trong tập Điêu tàn thì đúng hơn. Cả những bài Đêm xuân sầu, Tắm trăng, Ngủ trong sao, Mồ không, Nắng mai... cũng vậy ^^

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.