Có lúc đọc thẳng Kiều, có lúc đọc nghiêng nghiêng
Đọc thẳng, nghĩ đến Kiều, đọc nghiêng nghĩ về ta vậy
Sông Tiền Đường, ai chẳng đi bên?
Tên dẫu khác, vẫn là dòng thời gian ấy.


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002