Với chúng ta- những con người yêu nước, luôn tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Trong lịch sử, đất nước ta thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, địch hoạ, ngoại bang xâm lấn. Nhưng rồi chúng ta cũng đều vượt qua tất cả. Chúng ta lấy làm yêu thêm đất nước mình, lấy làm tự hào về đất nước mình... Chế Lan Viên thì khác. Ông thấy THƯƠNG cho đất nước hơn là YÊU đất nước. Chúng ta là một dân tộc đáng thương, chứ không phải đáng tự hào. Giọng thơ đầy sự thương hại, đầy những sự vô lý đùng đùng mà chúng ta xưa nay vẫn thường lấy làm tự hào... Đúng là chỉ có Chế Lan Viên mới có thể làm được điều này: ĐỨNG ĐỐI LẬP VỚI SỐ ĐÔNG!