Loạn xạ én chiều bay
Bể im lìm bát ngát
Gởi lòng về trong đất
Quê mẹ dưới chân mây


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002