Biếng trang điểm đài cao lên ngóng
Trăng thượng tuần sao chẳng ló ra
Làm xe loan ngán không qua
Quân vương lại sẵn hằng hà giai nhân

tửu tận tình do tại