Leng keng nhạc ngựa một lần,
Vượt qua ngàn núi, muôn phần gian nan.
Hành trang đã sẵn về nam,
Hát sao được khúc “Dương quan” xé lòng.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại