Ngồi cao các khách quý
Nghe tôi ca Thái Hàng
Sáu tuổi theo tiên phụ
Cưỡi ngựa rời Tấn Dương
Men xa triền chân núi
Giữa trời cao bỗng dưng
Chỉ nghe tiếng gió sấm
Trời tối đen mịt mùng
Cáo thỏ chạy quanh ngựa
Hổ báo gào trong rừng
Mười mấy châu chạy suốt
Bốn mặt đất lạ lùng
Lòng trẻ bao sợ hãi
Nhụt hết rồi khí hăng
Giang Nam từ khi đến
Tươi đẹp thay quê hương
Bao la và hùng tráng
Ngày đêm nhớ trong lòng
Thái Hàng mà không đến
Tai mắt sao mở mang

tửu tận tình do tại