Muôn bậy diệt sao nổi một chân
Lục Như nay đã chẳng còn thân
Núi Chu đã chẳng dung chim phượng
Đồng Lỗ can chi khóc thú lân
Có đạo Nhan Hồi đâu chết yểu
Còn huyền Dương Tử chẳng nghèo nàn
Tài cao chuốc nỗi đời ghen ghét
Người khuất còn nghe lạc hoạ nhân

tửu tận tình do tại