Chi Sơn Lão Tử tóc pha sương
Muôn sự còn đây một nỗi cuồng
Từ bấy hằng ngày tiên hữu gặp
Mười năm Hán Tấn chục năm Đường

tửu tận tình do tại