Ngày hôm qua ngắn là thế đấy
Ngày hôm nay lại thấy dài hơn
Hôm qua quang quẻ ấm ran
Hôm nay u ám tuy nhiên ngày dài
Sao không tạo năm may xuống tuyết?
Sao lại không nắng hắt ban mai?
Trời sao ảm đạm thế này
Khiến cho người vật mặt mày kém vui
Ngẫm muôn vật quen rồi như thế
Tạo hoá luôn khó thể lường đo
Những điều tốt đẹp chẳng bao
Nổi chìm quân tử tránh sao đạo người
Việc âm dương ngắn dài chớ hỏi
Thảy đặt bày trong cõi mịt mùng
Thương cho thân khách biển cùng
Hồn quanh thuyền khói một vùng Giang Nam

tửu tận tình do tại