Lên non hái củi, cởi khăn đầu,
Hài sảo miên man mây trắng theo.
Gánh nhẹ khăng khăng lời vợ dặn,
Núi cao, vách hiểm chớ ham trèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.