Mục đồng tóc búi, bãi bên khò,
Mưa nhỏ lâm thâm, cỏ khói mờ.
Tỉnh dậy nghé con đâu chẳng thấy,
Tìm nơi hoa rụng, nước xô bờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.