Rằng năm Gia Tĩnh đế triều Minh
Ngỡ lặng mười phương vững nhị kinh
Hai gái hoa khôi, tài trác tuyệt
Một trai thanh lịch đức kiên trinh
Thuý Kiều chưa bén duyên trần tục
Kim Trọng đã say chén rượu tình
Cứ tưởng gia phong là thế ấy
Nỗi đau, thấu đến cả thiên đình


Tháng 3-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]