Ai bảo đâu là dại với khôn
Sao đi hết được cuộc vuông tròn
Thôi thì phó mặc cho con tạo
Để sống cho mình với cháu con


2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011