Trên sông muôn sợi khói xanh;
Xuân cho chim hót, hạ dành ve ngân.
Trọn gom li hận thế gian,
Kết thành tơ thả gió mang khắp trời.


(Tác giả tự dịch)