Tri âm tri kỷ,
Thấu lòng nhau hồ dễ mấy người ta.
Đàn Bá Nha đâu một Tử Kỳ nghe,
Mà Kỳ vắng Bá Nha đem đập bỏ!
Đồng khí đồng thanh hi vũ trụ,
Tương cầu tương ứng hãn nhân hoàn.

Nguy nguy hồ chí tại cao san,
Dương dương hồ chí tại lưu thuỷ!

Một lời nói mà tình lưu vạn kỷ,
Đàn đập rồi tiếng vẫn thể đâu đây,
Nhớ ai nghe vẳng canh chầy!