Chậu cá lồng chim rằng nhã thú;
Đến nay mới hiểu cá chim cùng.
Ông xanh ba tháng giam nhân loại,
Rừng cũ ngày nao được xổ lồng?