Trập trùng lọng biếc ngút chân trời;
Mặt ngọc xiêm hồng dạo sóng chơi.
Nước gợn ngó nằm, xuân vẫn ngủ;
Nắng vàng hoa vút, hạ đơm tươi.
Cánh chuồn đầu búp ưa nằm nghỉ;
Con trả trên cành thích hát vui.
Bến nước đứng lâu hương đượm áo;
Trạch chi, Linh thảo chẳng sai lời.