Hồng đậu sinh Nam quốc;
Xuân lai phát kỷ chi.

Chốn thiên cung đếm ấy đêm gì,
Mà ngọc nữ trốn đi chơi nhân thế.
Ngọc uyển kiều na băng tuyết khí;
Vân hoàn phiếu diểu xạ lan hương.

Chẳng Thiên Thai, Lưu Nguyễn cũng tơ vương,
Mà mây khói luống ngăn đường tiên tục.
Trời đâu vẳng ngọc tiêu một khúc;
Nâng chén quỳnh say lại chúc Tương Quân.
Chỉ trông bóng trúc quanh sân.


2-2008