Hôm trước chia tay ý chẳng tàn,
Người đời ly biệt việc gian nan.
Liếc nhau nâng chén che đi hận,
Lệ thấm trên tay ướt bội hoàn.
Bèo nước có duyên, may mắn trãi,
Sâm Thương không gặp, uổng đời oan.
Được thư phương Bắc tin vô sự,
Gió tuyết mịt mờ lạnh mộng vàng.