憶人-答二張

昔日分襟意未殘,
人生自古別爲難。
行盃眄眄遮離恨,
玉箸珊珊濕佩環。
萍水有緣参載幸,
參商無遇百年冤。
北方得報平安信,
風雪凄迷夢裏寒。

 

Ức nhân - Đáp nhị Trương

Tích nhật phân khâm ý vị tàn,
Nhân sinh tự cổ biệt vi nan.
Hành bôi miến miến già ly hận,
Ngọc trợ san san thấp bội hoàn.
Bình thuỷ hữu duyên tam tải hạnh,
Sâm Thương vô ngộ bách niên oan.
Bắc phương đắc báo bình an tín,
Phong tuyết thê mê mộng lý hàn.

 

Dịch nghĩa

Hôm trước chia tay ý vẫn chưa tàn,
Người đời từ xưa đều coi việc biệt ly là khó.
Nâng chén liếc nhau che giấu nỗi hận chia lìa,
Lệ như đũa ngọc thánh thót ướt vòng ngọc trên tay.
Bèo nước có duyên, may mắn ba năm,
Sâm Thương không gặp, oan uổng một đời.
Được thư phương Bắc báo tin bình an,
Gió tuyết mịt mờ lạnh tê giấc mộng.