Kêu vọng chân trời xa
Oán nhập bông hoa
Đáng thương máu nhỏ nhuộm yên hà
Còn nhớ thu về sương gió lạnh
Từng cậy Tư Hoa

Trăng sáng rọi song sa
Khách mỏi mong nhà
Cố cung xuân sự với ai mà
Lạc lõng đoạn hồn chiêu chẳng được
Thuý lạnh hồng tà


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.