Chàng hái lá nhọn củ ấu
Thiếp nhặt lá sen tròn nghiêng
Trời chiều Thạch Thành buồn não
Mỗi người một nẻo quay thuyền

tửu tận tình do tại