Anh thấy không Trần Mạnh Công,
Một đời thích rượu đáng hào hùng.
Anh thấy không Dương Tử Vân,
Chấp kích ba triều thạo văn chương.
Được mất bây giờ ghét hay ưng,
Gặp nhau khuyên bạn nâng ly mừng.
Hãy nhìn sáu ấn treo thắt lưng,
Đâu bằng trên tay rượu không dừng.
Đừng tiếc vàng ròng say tuổi xuân,
Những ai không uống cũng nghèo bần.
Rượu gây thích thú đời không biết,
Phú quý yêu nhiều mất lòng chân.
Nếu cần nôn đệm xe,
Đừng nên sợ người giận.
Hoa đào rơi đầy suối,
Cười chết kẻ chơi xuân.
Vại vàng tơ buộc rượu chín bung,
Ánh xuân rung rinh như sóng lục.
Trước không ngự sử vui tận cùng,
Cẩm bào múa giống chim bì dục.
Thiếp yêu đi rồi ao Khúc im,
Lúc nầy cần uống ai nghiêng bình.
Cõi âm tìm rượu không nơi bán,
Tại sao hiu quạnh khổ một mình.
Một chén một bài,
Tôi ca anh tiếp.
Trăng sáng sẽ về,
Không cần đốt đuốc.
Ngũ nhạc xa vời,
Ba non không có.
Muốn đạt thần tiên,
Trong chén rượu đó.

tửu tận tình do tại