Sau sấm ran mây ngàn ấm áp
Ngọn cây chè nảy búp non tươi
Mấy cô thoa bạc hát cười
Hái cho vào giỏ ai tài hơn ai
Khi về nhà mùi tay thơm ủ
Giỏ nào ngon thái thú trình lên
Lò sao chưa kịp nếm xem
Sọt to nhỏ bán lái miền Hồ Nam
Người dân núi không làm kê, lúa
Áo cơm trông vào cả mưa xuân

tửu tận tình do tại