Mặt trời lặn ải Ngũ Nguyên,
Tiêu điều đồn trại trận tiền trống không.
Hán triều chinh phạt Lỗ ngông,
Tìm bắt lao dịch Sơn Đông nháo nhào.
Năm rồi ra ải Phi Hồ,
Vân Trung quân đến chính vào năm nay.
Chiếm đất nhưng chẳng chịu cày,
Giết người làm thích gọi dày công lao.
Lên lầu nhìn cỏ tàn hao,
Mà lòng cảm thán biết sao cho cùng.

tửu tận tình do tại