Dừng thuyền mời cạn một chung,
Khúc Thạch Châu hết, mi chùng thở than.
Nam viên xưa giọng ca nàng,
Khách nghe ly tán ai còn ai đi.

tửu tận tình do tại