Đờn tranh lụa đẹp đuốc hồng,
Nhà cao thưởng thức não nùng tiếng ca.
Đêm nay gặp chốn xa nhà,
Thuyền đơn sông lạnh trăng ngà mênh mông.

tửu tận tình do tại